Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Vážený pan
Mgr. art. Peter Duhan
generální ředitel Českého rozhlasu

V Praze dne 24. října 2014

Otevřený dopis rodičů členů Dismanova rozhlasového dětského souboru řediteli Českého rozhlasu

Vážený pane generální řediteli,

jako rodiče stávajících členů Dismanova rozhlasového dětského souboru (DRDS) považujeme za nezbytné reagovat na dopis, který jsme dne 13. října 2014 obdrželi od pana Mgr. Jana Simona, ředitele Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Dopisem nám pan Simon oznámil, že bylo k 1. lednu 2015 rozhodnuto o restrukturalizaci DRDS, zahrnující sloučení s Dětským pěveckým sborem (DPS) a převedení rozhodnutí týkajících se činnosti tělesa do rukou předem vybraného producenta. Dopis je formulován velmi vágně, neobsahuje žádné konkrétní důvody nebo vysvětlení, které pana Simona či vedení Českého rozhlasu vedly k tak náhlému, podle našeho vnímání velmi unáhlenému a zdravému rozumu odporujícímu kroku.
Následně jsme se dozvěděli, že téhož dne, tedy 13. října 2014, byla ze strany Českého rozhlasu podána výpověď paní Zdeně Fleglové, stávající umělecké vedoucí DRDS. To naše obavy o osud souboru dále prohloubilo.

Hluboce nesouhlasíme s tím, aby tak závažná rozhodnutí, jejichž dopady se mohou citelně a bolestivě promítnout do životů našich dětí, byla činěna na základě manažerského rozhodnutí, evidentně bez širší znalosti kontextu fungování DRDS a jeho historie, bez předchozí diskuse se stávajícím vedením souboru, asistenty a rodiči členů souboru. Takové jednání je pro nás zcela nepochopitelné a v naprostém nesouladu s postupy, které bychom od média veřejné služby, jehož si jinak velmi vážíme, očekávali.

Vážený pane generální řediteli, obracíme se na Vás se žádostí o revokaci všech rozhodnutí, která byla v souvislosti s plánovanou transformací DRDS přijata. Na schůzce rodičů zastupujících většinu členů souboru, konané v pondělí 20. října 2014, jsme se shodli na následujících bodech, jejichž naplnění je podle našeho názoru nezbytné pro zachování svébytnosti Dismanova rozhlasového dětského souboru a principů, které s sebou DRDS po generace nese.

1. DRDS je třeba i nadále zachovat jako samostatné těleso fungující v rámci Českého rozhlasu. Je třeba zachovat i stávající název souboru. Organizační a funkční sloučení s DPS je podle našeho názoru zcela nelogické a těžko k němu hledat precedent s pozitivním koncem. Dramatické soubory a pěvecké sbory využívají ve své práci tradičně diametrálně odlišné postupy. Obáváme se, že sloučením DRDS a DPS bude fatálně narušena dosavadní ucelená výchova jejich členů s jasně danými cíli. Zatímco dosud existovala dlouhodobá vize směřování, nyní hrozí transformace do podoby jakéhosi zájmového sdružení s volitelnými aktivitami či kroužky vedenými jednotlivými lektory. DRDS tím přijde o svůj charakter.

2. Je třeba obnovit funkci uměleckého vedoucího DRDS, která byla v rámci schválené restrukturalizace zrušena. Pro úspěšné fungování jakéhokoliv uměleckého tělesa je nezbytná jasná linie určená k tomu jmenovaným uměleckým vedoucím, který za činnost nese celkovou odpovědnost. Může filharmonie fungovat bez šéfdirigenta, činohra bez šéfa činohry, film bez režiséra? Plánované vedení souborových dětí blíže nepopsanou a co do počtu neznámou skupinou lektorů povede k rozmělnění kompetencí. V takovém stavu bude velmi složité vyvodit jakoukoliv osobní odpovědnost za výsledky práce souboru.

3. Za nanejvýš rozumné a slušné považujeme nechat uměleckou vedoucí Zdenu Fleglovou spolu s manželem Václavem Fleglem dokončit rozdělanou práci a umožnit jim ve vedení souboru setrvat do 31. srpna 2015. Zasahovat personálně do právě rozběhnuté sezony je barbarské. Aktivity souboru plánují umělečtí vedoucí a jejich asistenti tradičně na celý umělecký rok, až do letního soustředění. S plánem jsou seznámeni a za bernou minci jej považují souborové děti, rodiče i stávající lektoři. Náhlá změna se musí nezbytně dotknout i předem domluvené
spolupráce s externími uměleckými tělesy a institucemi. Se samotnými manželi Fleglovými by pak mělo být ze strany Českého rozhlasu jednáno důstojně, jako s těmi, kdo poslední čtvrtstoletí DRDS s jednoznačně pozitivními výsledky vedli.

4. V návaznosti na předchozí kroky bude třeba vypsat otevřené a transparentní výběrové řízení na nového uměleckého vedoucího DRDS. Výběrová komise by měla být složena z nezávislých odborníků a své místo by v ní měli mít přirozeně i manželé Fleglovi. Dobrou tradicí DRDS vždy bylo, že se stávající vedení podílelo na výběru svých nástupců. Aby nedošlo k nedorozumění, výběrovým řízením nemáme na mysli konkurs na lektory podle záměru pana Simona, ale hledání osoby, která do budoucna stane jako umělecký šéf v čele souboru a ponese za jeho směřování odpovědnost.

Zároveň Vás, pane generální řediteli, žádáme, aby konkrétní důvody vedoucí k tak zásadní změně, konkrétní plány na restrukturalizaci DRDS a konkrétní informace o předpokládaném novém personální obsazení DRDS, které nám hodlá pan Mgr. Simon představit na informativní schůzce dne 4. listopadu 2014, byly s dostatečným předstihem, nejpozději 30. října 2014, zaslány elektronickou cestou našemu mluvčímu, panu Martinu Převrátilovi.
V úctě,
jména 74 rodičů
----------------------------------------------------
Za správnost
Mgr. Martin Převrátil
mluvčí rodičů

Verze v PDF zde.